Διεθνείς Εμπορικοί Κανόνες 2020

Οι Διεθνείς Εμπορικοί Κανόνες (International Commercial Terms)  είναι μια σειρά προκαθορισμένων
εμπορικών όρων οι οποίοι θεσπίστηκαν από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (International Chamber of Commerce) και χρησιμοποιούνται ευρέως
στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Με μια σειρά από τρία γράμματα εμπορικών όρων που σχετίζονται με κοινές πρακτικές συμβολαίων πωλήσεων,
οι Διεθνείς Εμπορικοί Κανόνες προορίζονται κυρίως για να ξεκαθαρίζονται  με σαφήνεια οι υποχρεώσεις,
το κόστος και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη μεταφορά και την παράδοση των εμπορευμάτων. Από την 1 Ιανουαρίου 2020 έχει τεθεί σε ισχύ η πιο πρόσφατη έκδοση, Διεθνείς Εμπορικοί Κανόνες 2020 . Ωστόσο, όσοι επιθυμούν μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν χρήση της προηγούμενης έκδοσης, Διεθνείς Εμπορικοί Κανόνες 2010. Ελέγξτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

 1. EXW – Εκ του Εργοστασίου (… κατονομαζόμενος τόπος παράδοσης): Αυτός ο όρος μπορεί να εφαρμοστεί για κάθε μέσο/α μεταφοράς. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος να παραλάβει τα εμπορεύματα από τις εγκαταστάσεις του πωλητή ή από όποιο άλλο σημείο έχει κοινώς αποφασιστεί ως τόπος φόρτωσης. Ο πωλητής έχει κατάλληλα συσκευασμένα τα εμπορεύματα και στη διάθεση του αγοραστή. Ο πωλητής δεν έχει την υποχρέωση να φορτώσει τα εμπορεύματα αλλά είναι κάτι που μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ τους.

 2. FCA – Ελεύθερο στο Μεταφορέα (… κατονομαζόμενος τόπος παράδοσης): Αυτός ο όρος μπορεί να εφαρμοστεί για κάθε μέσο/α μεταφοράς. Μια επιλογή είναι ο αγοραστής να είναι υπεύθυνος για όλα τα κόστη και τους κινδύνους που αφορούν τη μεταφορά των εμπορευμάτων από τις εγκαταστάσεις του πωλητή. Σε αντίθεση με τον όρο EXW, ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να κανονίσει τη φόρτωση στο μέσο μεταφοράς του αγοραστή. Η άλλη επιλογή είναι ο πωλητής να προγραμματίσει την παράδοση σε ένα κοινώς συμφωνημένο τόπο χωρίς όμως να κάνει και την εκφόρτωση.

 3. FAS – Ελεύθερο παραπλεύρως του πλοίου (… κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης): Αυτός ο όρος μπορεί να εφαρμοστεί για θαλάσσια και εσωτερική πλωτή μεταφορά. Ο πωλητής παραδίδει εκτελωνισμένα τα εμπορεύματα παραπλεύρως του πλοίου στο καθορισμένο λιμάνι φόρτωσης που έχει ορίσει ο αγοραστής. Το ρίσκο και τα κόστη φόρτωσης στο πλοίο βαρύνουν τον αγοραστή.

 4. FOB – Ελεύθερο επί του πλοίου (… κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης): Αυτός ο όρος μπορεί να εφαρμοστεί για θαλάσσια και εσωτερική πλωτή μεταφορά. Ο πωλητής παραδίδει εκτελωνισμένα τα εμπορεύματα πάνω στο πλοίο στο καθορισμένο λιμάνι φόρτωσης που έχει ορίσει ο αγοραστής.

 5. CFR – Αξία και Ναύλος (… κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού): Αυτός ο όρος μπορεί να εφαρμοστεί για θαλάσσια και εσωτερική πλωτή μεταφορά. Ο πωλητής αναλαμβάνει όλα τα κόστη μέχρι το λιμάνι προορισμού (επί του πλοίου).

 6. CIF – Αξία, Ασφάλεια και Ναύλος (… κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού): Αυτός ο όρος μπορεί να εφαρμοστεί για θαλάσσια και εσωτερική πλωτή μεταφορά. Όπως στον CFR, ο πωλητής καλύπτει όλα τα έξοδα μεταφοράς του εμπορεύματος έως το λιμάνι προορισμού (επί του πλοίου), αλλά επιπλέον υποχρεούται να καλύψει και τη θαλάσσια ασφάλιση του εμπορεύματος.  Ελάχιστο επίπεδο ασφάλισης: Institute Cargo Clauses (C) εκτός αν κοινώς συμφωνηθεί μεγαλύτερο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης.

 7. CIP – Μεταφορά και Ασφάλεια Πληρωμένη μέχρι (… κατονομαζόμενος τόπος προορισμού): Αυτός ο όρος μπορεί να εφαρμοστεί για κάθε μέσο/α μεταφοράς. Ο πωλητής καλύπτει όλα τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης για την περίπτωση απώλειας ή ζημίας του εμπορεύματος μέχρι τη διάθεσή τους στον πρώτο μεταφορέα, τον οποίο ο ίδιος έχει ορίσει, στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού. Από εκεί και μετά είναι ευθύνη του αγοραστή. Ελάχιστο επίπεδο ασφάλισης: Institute Cargo Clauses (A) εκτός αν κοινώς συμφωνηθεί κάτι παρόμοιο.

 8. CPT – Μεταφορά Πληρωμένη Μέχρι (… κατονομαζόμενος τόπος προορισμού): Αυτός ο όρος μπορεί να εφαρμοστεί για κάθε μέσο/α μεταφοράς. Η διαφορά με τον CIP είναι ότι ο πωλητής δεν πληρώνει ασφάλεια. Η ευθύνη κινδύνων και η πιθανή ασφάλιση του εμπορεύματος βαρύνει τον αγοραστή.

 9. DAP – Παραδοτέο Στον Τόπο προορισμού (… κατονομαζόμενος τόπος προορισμού): Αυτός ο όρος μπορεί να εφαρμοστεί για κάθε μέσο/α μεταφοράς. Ο πωλητής καλύπτει όλα τα έξοδα μεταφοράς μέχρι τον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού. Τα έξοδα εκφόρτωσης και τελωνείου εισαγωγής βαρύνουν τον αγοραστή.

 10. DPU – Παραδοτέο στον Τόπο προορισμού Εκφορτωμένο (… κατονομαζόμενος τόπος προορισμού): Αυτός ο όρος μπορεί να εφαρμοστεί για κάθε μέσο/α μεταφοράς. Ο πωλητής καλύπτει όλα τα έξοδα μεταφοράς και εκφόρτωσης μέχρι τον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού. Τα έξοδα του τελωνείου εισαγωγής βαρύνουν τον αγοραστή.

 11. DDP – Παραδοτέο με Δασμό Πληρωμένο (… κατονομαζόμενος τόπος προορισμού): Αυτός ο όρος μπορεί να εφαρμοστεί για κάθε μέσο/α μεταφοράς. Ο πωλητής καλύπτει όλα τα έξοδα από τις εγκαταστάσεις του μέχρι και την παράδοση των εμπορευμάτων στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού. Αυτός επιβαρύνεται ακόμα και όλα τα έξοδα που αφορούν το τελωνείο εισαγωγής. Ο αγοραστής καλείται μόνο να εκφορτώσει τα εμπορεύματα.

Πηγές:

Montezuma, J., (2020), “Incoterms 2020”, available at: https://internationalcommercialterms.guru/#incoterms-2020. Accessed on 09/2020.

International Chamber of Commerce, available at: https://iccwbo.org/. Accessed on 09/2020.